dissabte, 26 de febrer de 2011

Albaeslom
Com ja sabeu, el nostre institut està realitzant un projecte sobre poesia oral improvisada juntament amb altres centres.


La wiki que hem creat per al projecte és: http://albaeslom.wikispaces.com/


Us anime a col·laborar-hi!

dimecres, 23 de febrer de 2011

L'examen s'acosta


1. Ompli els buits amb g, j, tg o tj segons convinga.

rebu....em
ma....estat
here....e
via....er
pi....or
enve....a
sub....ecte
.....eremies
me....essa
salva....e
cora....e
ju....ar
rello....e
pen....ador
re....istre

2. Ompli els espais buits amb x, tx o ig segons corresponga.

enm.....
el.....à
pun.....ar
.....alet
escle.....a
capri.....ós
.....oc
rebui.....
El.....
escabe.....ar
ra.....
du.....a
per.....a
engan.....ada
bo.....
esqui.....ar
tor.....a
.....aval

3. Posa accent o dièresi en aquelles paraules que en necessiten.

agraim
paisos
gratuita
increible
reull
cafeina
suissa
produia
quasi
ensaimada
llengues
unguent
pasqua
pujariem
egoisme
pingui
questio
continuitat
peuc
atribuiem

4. Transforma les oracions actives en passives.

a) Empar prepara els entrepans.
b) Un camió ha xafat un gos.
c) Jaume ha guanyat tres medalles.
d) Joan ha pintat aquelles aquarel·les.

Dubtes lingüísticsdiumenge, 20 de febrer de 2011

Barbarismes

S'anomenen barbarismes els mots d'una altra llengua que són usats en lloc dels mots que la llengua pròpia ja té per designar els mateixos conceptes.

Dins la unitat didàctica La fàbrica de les paraules, hi trobareu un apartat dedicat als barbarismes amb activitats diverses. També podeu fer el següent exercici d'associació, o bé aquests mots encreuats.

Si voleu saber-ne més, podeu consultar el vocabulari de barbarismes.

dimarts, 15 de febrer de 2011

Repassem la normativa


Digues quina és l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta.


1. Joana passava __________ carrer quan la vaig saludar.
a) per el
b) pel
c) pél

2. Les seues propostes __________ idees noves resulten absurdes __________ horroroses.
a) e / u
b) e / o
c) i / o

3. El color __________ del cel ha __________ i ha passat a ser gris.
a) blavós / cambiat
b) blavós / canviat
c) blauós / canviat

4. Quina és la paraula que està ben separada sil·làbicament?
a) ar-ros-sar
b) me-tge
c) a-llun-yar

5. Com s'escriu en lletres la quantitat 25.412 monedes?
a) vinticinc mil quatre centes dotze
b) vint-i-cinc mil quatre-centes dotze
c) vint i cinc mil quatre-cents dotze

6. Sempre que eixia un programa informàtic nou, el __________.
a) provaba
b) probava
c) provava

7. La __________ ha sigut molt beneficiosa.
a) plutja de gener
b) plutja de giner
c) pluja de gener

8. Quina és la frase que està ben escrita?
a) Jugant amb la pilota s’ha fet mal a la mà.
b) Jugant amb la pilota sa fet mal a la mà.
c) Jugant amb la pil·lota s’ha fet mal a la ma.

9. __________, ja han __________ el supermercat!
a) Josep / ubert
b) Josep / obert
c) Jusep / aubert

10. Has arribat al lloc pel camí més __________.
a) llarq
b) llarc
c) llarg

11. Aquell viatge li feia molta __________ i, per això, estava tan __________.
a) il·lusió / feliç
b) il·lusió / fel·liç
c) ilusió / feliç

12. Eixa __________ és molt __________ trobar-la a l'estiu.
a) erba / abitual
b) herva / havitual
c) herba / habitual

13. Els __________ del meu veí són molt __________.
a) gossos / lletjos
b) gossos / lleig
c) gos / lleigs

14. Podeu connectar l'aire __________?
a) encondicionat
b) acondicionat
c) condicionat

15. He de comprar piles per al __________ a distància del televisor.
a) comando
b) comandament
c) mànec

16. Els semàfors regulen el __________ del carrer.
a) tràfic
b) tràfec
c) trànsit

17. Encara recorde la __________ de matemàtiques de la meua escola!
a) mestra
b) majordoma
c) mestressa

18. S'ha de torcar __________ de la taula de ___________.
a) el pols / l'alcaldessa
b) la pols / l'alcaldesa
c) la pols / l'alcaldessa

19. Demà __________ la nit no pense eixir de casa.
a) amb
b) a
c) quan

20. He contractat __________ de vida.
a) una assegurança
b) un segur
c) una assegurada

Aquestes activitats han estan extretes dels exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, concretament del nivell B1, abans conegut com a grau elemental.

B o V?

Podeu fer aquesta activitat d'omplir buits per practicar les normes de la B i la V. I també podeu aventurar-vos amb aquest altre exercici.

Abans, però, recordeu les regles d’ortografia treballades al llibre:
- Pretèrit imperfet -ava.
- Paraules acabades en -u que canvien a v. Exemple: neu / nevar.
- Paraules acabades en -p que canvien a b . Exemple: llop / lloba.

Si en voleu saber més sobre l'ús de la B i la V, podeu llegir Ruaix.

dijous, 3 de febrer de 2011

El rellotge mecànic

Alguns relats s’assemblen als rellotges mecànics: quan els donem corda, res no els pot aturar, i avancen imparables fins que arriben al desenllaç previst, sense que els protagonistes puguen fer res per canviar el seu destí. Això és el que ocorre amb l’estranya història que Fritz, el novel·lista, narra a tots els veïns reunits, una nit freda d’hivern, a la taverna del poble. El relat esdevé vertaderament terrorífic quan el personatge més misteriós de la història de Fritz apareix al llindar de la taverna.

Després de la lectura, haureu de ser capaços de contestar preguntes com les següents:

1. Què dictava la tradició rellotgera de la ciutat sobre els aprenents de rellotger? 
2. Quina és la preocupació de Karl? Com se sent? Per què?
3. El seu amic Fritz, el novel·lista, aparenta més despreocupat. És això cert?
4. Què tenia d’extraordinari la mort del príncep Otto?
5. Quina proposició li fa el doctor a l’aprenent de rellotger?
6. Com és l’escultura? Com actua?
7. Quina malaltia té el príncep Florian? Quins en són els símptomes?
8. Quina solució troba la princesa Mariposa i els consellers perquè es recupere la segona vegada que cau malalt? Què havien fet perquè es curara la primera vegada?
9. Quin és el final de Karl?
10. Conta la fi de la història.