dilluns, 27 de desembre de 2010

Repassem la teoria sobre l'ús dels pronoms febles

Wordle: Pronoms febles

Els pronoms

FUNCIÓ: substituir paraules, sintagmes o frases que han aparegut anteriorment en el text o hi han d'aparéixer.

Pronoms personals: fan referència a la primera persona o persona que parla; a la segona persona o persona que escolta; i a la tercera persona o persona o cosa de les quals es parla. Poden ser forts o febles.

Pronoms forts
                      singular              plural
1a persona     jo, mi                 nosaltres, nós
2a persona     tu, vosté             vosaltres, vós, vostés
3a persona     ell, ella               ells, elles 
reflexiu           si, ell (mateix)     si, ells (mateixos)

Pronoms febles

Poden adoptar diverses formes. Així, segons la posició dels pronoms febles, els podem classificar en:
 • proclíctics: si van davant del verb
  • reforçada: no s'apostrofa. Ex. et diu
  • elidida: s'aopostrofa. Ex. l'amaga
 • enclítics: si van darrere del verb
  • plena: porta guionet. Ex. compreu-vos, comprar-te
  • reduïda: s'apostrofa. Ex. mira'l 
Cal recordar que els pronoms van darrere de l'imperatiu, l'infinitiu i el gerundi (ex. dutxa't) i poden anar davant o darrere de les perífrasis verbals d'infinitiu i gerundi (ex. has de dutxar-te).

Tot seguit, repassarem la substitució dels complements directe, indirecte, circumstancial i també de l'atribut per pronoms febles.

Complement Directe (CD).

Pel que fa a la primera i segona persona, els pronoms que funcionen com a CD són:
 • 1a persona: EM (m'/-me/'m) en singular i ENS en plural. Ex. Mira'ns a la cara (a nosaltres). 
 • 2a persona: ET (t'/-te/'t) en singular i US en plural. Ex. Us buscà tota la nit (a vosaltres).
 • 3a persona:  el CD pot ser substituït pels pronoms febles següents:
  • ES (s'/-se/'s) si es tracta d'un acte reflexiu. Ex. Ell es pentina tots els dies (a ell mateix). 
  • EL, LA, ELS, LES (l'/-lo/'l/-los/'ls) quan el CD està introduït per articles, demostratius i possessius, i també quan el CD és un nom propi. Ex. Contemple les estrelles > Les contemple. / Tinc la teua adreça. > La tinc.
  • EN (n'/-ne/'n) quan el CD està introduït per numerals, quantitatius i indefinits. Aquest determinant continua present després de la substitució pel pronom. Ex. Comprarà melons > En comprarà. / Pere ha suspés quatre assignatures > Pere n'ha suspés quatre.
  • HO quan substitueix una oració en funció de CD o un pronom neutre (açò, això o allò). Ex. Comprarem això > Ho comprarem. / No sé què hem de fer. > No ho sé.

Complement Indirecte (CI).

 • 1a persona: EM (m'/-me/'m) en singular i ENS en plural. Ex. Ens han reservat entrades (a nosaltres).
 • 2a persona: ET (t'/-te/'t) en singular i US en plural. Ex. T'has comprat un cotxe nou? (per a tu).
 • 3a persona
  • ES si es tracta d'un acte reflexiu. Ex. S'ha pentinat els cabells (a ella mateixa).
  • En la resta de casos: LI en singular i ELS en plural, tant per al masculí com per al femení. Ex. Pol va fer un regal a Mireia > Pol li va fer un regal. / Pol va fer un regal a Mireia i Irene > Pol els va fer un regal.


Complement Circumstancial (CC).

El Complement Circumstancial (CC) pot ser substituït pels pronoms febles en o hi.
 • HI substitueix CC de manera. Ex. Has treballat de valent > Hi has treballat.
 • El CC de lloc:
  • quan és introduït per la preposició DE, és substituït per EN (n'/-ne/'n). Ex. Tornarem prompte de València > En tornarem prompte.
  • quan és introduït per altra preposició o locució prepositiva encara que continga la preposició DE, el pronom que substituirà el CC de lloc és HI. Ex. Arribaren davant d'aquella casa > Hi arribaren.
 • La resta de CC es substitueixen pel pronom HI. Ex. Tornaré tard > Hi tornaré.

Atribut (Atr.).

L'Atribut es pot substituir pels pronoms febles següents:
 • EL, LA, ELS, LES substitueixen atributs que porten com a determinants articles, demostratius o possessius. Ex. Víctor és el director > Víctor l'és. / Aitana i Irene són les meues amigues > Aitana i Irene les són.
 • HO substitueix atributs sense determinants o qualsevol tipus d'atribut si els verbs són semblar o paréixer. Ex. La iaia està sorda > La iaia ho està. / La casa semblava deshabitada > La casa ho semblava.  

Finalment, convé recordar l'ordre de combinació del pronoms febles.

reflexiu +  2a pers.  +  1a pers.   +    CI     +     CD     +   Adverbial
    ES           TE, US         ME, ENS        LI, ELS     EL, LA, HO    EN, HI
                                                                         ELS, LES


Les imatges d'aquesta entrada han estat extretes del llibre Tram 2 de l'editorial Teide.

dimecres, 22 de desembre de 2010

Més activitats sobre els pronoms febles

Com últimament hem estat treballant les combinacions de pronoms febles, us propose ara uns exercicis autocorrectius per tal de practicar-les.

I... deu activitats més d'omplir buits per aprofundir en la combinació dels pronoms febles.


Més encara...

1. Ompliu els buits amb el pronom correcte en cada cas.

a. Vaig enviar__________ (a ells) una postal nadalenca.
b. Vull dir__________ (a ella) que no se’n vaja.
c. Dóna __________ una invitació (a ells).
e. __________ diràs que no puc jugar el dissabte? (a ells).
f. Compra __________ les entrades per al concert (a elles).
g. Dóna __________ records de la meua part (a elles).

2. Analitzeu els complements de les oracions següents i substituïu-los per pronoms febles. Pareu atenció a les pistes de colors que us he facilitat.

a. Duc el dinar al pare. ________________________________________________
b. Duus el dinar a les dones. ____________________________________________
c. Torna els diners als amics. _____________________________________________
d. Explica la comèdia a Jordi. _________________________________________
e. Explicava la comèdia a les dones. ______________________________________
f. Deixaré les eines als operaris. _________________________________________
g. Donarem dolços a les xiquetes. __________________________________________
h. Donem llibres als clients. _____________________________________________
i.  Donarem això a les turistes. ____________________________________________
j. Ahir donaves això a Rut. ____________________________________________
k. Pere duia flors a la padrina. _________________________________________
l. El carter reparteix les cartes als veïns. __________________________________
m. Tiraré aigua a les plantes. _____________________________________________
n. Regalarem caramels als nostres cosins. __________________________________
o. Diuen el que saben als seus companys. __________________________________
p. Duré els llibres als companys. __________________________________________
q. Repartirem invitacions a les amigues. _______________________________________
r. Demanarem els horaris al conductor. _____________________________________
s. Tornarem els paraigües als amics. _______________________________________
t. Direm a Maria que vinga. ___________________________________________
u. Li explicaràs això que has vist. _________________________________________

3. Analitzeu els complements d'aquestes oracions i substituïu-los per pronoms febles.

a. Penja l'abric a l'armari. ________________________________________________
b. Llançarem les pedres al barranc. ________________________________________
c. Vam trobar els vostres amics al parc. _____________________________________
d. Pots llegir el diari al tramvia. ___________________________________________
e. Deixeu-me els treballs damunt la taula. ____________________________________
f. Cerquem bolets al bosc. _________________________________________________

4. Completeu les frases següents amb les combinacions binàries de pronoms febles adients.

a. Els motoristes pretenien passar per l’illa de vianants, però un guàrdia urbà __________ va impedir.
b. Els alumnes van presentar els projectes fora de termini, però el professor __________ va acceptar igualment.
c. El gerent del cinema assegura que a la sala hi caben cent espectadors, però l’inspector no està disposat a acceptar __________ més de vuitanta.
d. Vaig escriure una postal per a les companyes de feina, però no em vaig recordar d’enviar__________.
e. Es nota que heu estat de vacances: __________ veu més relaxats que mai.
f. Mireu que brutes que dueu les mans! Renteu__________ al safareig.
g. Ni el ministre ha presentat la dimissió ni el president del govern __________ ha demanat.
h. Mentre vivia a Sud-àfrica va escriure cartes a tots els seus amics, però a nosaltres no va escriure __________ cap.
i. M’han demanat el cotxe tot i que saben que no __________ vull deixar.

5. Escriviu correctament les combinacions de verb i pronom feble següents i digueu quina forma (reforçada, elidida, plena o reduïda) adopten els pronoms.

em + entén                la + coneix                 compra + los
et + ha cridat             agafeu + los               escolteu + la
se + estira                 porta + el                   abaixa + el

6. Substituïu els complements subratllats d'aquestes oracions pels pronoms febles adequats.

a. Aquest autobús passa pel meu poble cada dia.
b. Vull tres piles alcalines.
c. Abaixa el volum ara mateix!
d. Tornen del poliesportiu amb bicicleta.
e. He de comprar carn per demà.
f. Quan farem una excursió a la Murta?
g. He comprat xocolata per berenar.
h. Trau el gos a passejar!
i. Com vols fer els macarrons?
j. Què has dit a Maria?
k. Per què no tens les claus?
l. Qui ha insultat a mi?Algunes d'aquestes activitats han estat extretes del dossier d'exercicis de l'Escola La Gavina.

Bones festes!

dimecres, 15 de desembre de 2010

Deures de Nadal

Com ja sabeu, només tornar de vacances fareu l'examen sobre els pronoms febles. És per això que durant les vacances de Nadal heu d'aprofitar per repassar els continguts treballats a classe mitjançant la realització de diferents tipus d'activitats.

En el vostre llibre de segon curs d'ESO, els pronoms febles es treballen al llarg de diferents unitats didàctiques, concretament es tracta de les unitats 3, 4, 6 i 9. Per tant, heu d'estudiar les pàgines 54-55, 82, 121-122 i 189-190, en què s'estudien diferents qüestions sobre els pronoms febles: definició, forma, substitució del CD, CI i Atribut per pronoms febles, combinacions de pronoms febles i l'ús del guionet i de l'apòstrof als pronoms febles. També heu de tenir en compte les explicacions fetes a classe, així com els esquemes.

A més a més, podeu practicar fent les següents activitats:

Llibre de text de 2n d'ESO
 • pàgina 82, activitats 22 i 24
 • pàgines 121-122, activitats 18, 19, 20, 21, 22 i 23
 • pàgines 189-190, activitats 27, 28, 29, 30, 31 i 32
Recordeu també que les activitats 16, 18, 19, 20 i 21 de les pàgines 54-55 ja les hem fetes a classe.

Calaix de 2n d'ESO
 • pàgines 22-23, activitats 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12
 • pàgina 33, activitats 14 i 15
 • pàgina 49, activitats 13, 14, 15, 16, 17 i 18
 • pàgina 59, activitat 12
 D'altra banda, si voleu aprofundir més en l'estudi dels pronoms febles, podeu fer el quadern que us vaig comentar a classe: Els pronoms febles, Pràctiques de llengua, editorial Tàndem.

dilluns, 13 de desembre de 2010

Els pronoms febles


Ací teniu uns enllaços amb activitats per treballar els pronoms febles.

PRONOM EL: http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/pronomel/index.htm


PRONOM LA: http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/pronomla/index.htmPRONOM HI: http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/hi/index.htm


Alfred Hitchcock. Exercici d'omplir forats.

Pronoms. Substitució d'1 pronom. Exercici d'omplir forats.

PRONOMS FEBLES. Exercicis d'omplir forats:  
 1. el      els      en      ho      l'      la      les      n'
 2. el      Els      els      en      Ens      ens      ho      'ho      l'      la      les      li      Li      'ls      m      m'      me      Me      n'      us
 3. els      en      hi      ho      l'      les      li      me      n'   
 4. el      els      En      ho      l'      la      les   
 5. Els      En      en      hi      Ho      l'      les      Li      n'
 6. en      hi      n      n'   
Recursos per treballar els pronoms febles:


FERRER, M. & G. LLUCH. Els pronoms febles. València, 1993. Tàndem Edicions (Pràctiques de llengua, núm. 1).

A més, podeu consultar la Guia d'usos lingüístics, d'on s'ha extret aquest quadre amb les possibles combinacions binàries de pronoms febles.